top of page
לתוך המפתח הוכנסו עבורך ..2

לתוך המפתח הוכנסו עבורך ..2

מיועד למחזיקי המפתחות בהן מוכנסת ברכה בתוך המפתח 
בבחירה של הברכה הזו תוכלו לציין את שם המורה / הגננת ולכתוב בסוף ממי המתנה . הברכה מוכנסת לתוך המפתח ובנוסף מודפסת ע"ג נייר ממוחזר ומצורפת לאריזת המתנה
bottom of page