top of page

ברכה אישית במפתח
מחזיקי מפתחות

הברכה, הציטוט או המסר האישי שלכם מגולגלים ומוכנסים באהבה לתוך המפתח. ניתן לבחור את המילים מתוך המבחר הקיים, לכתוב את המילים שלכם או גם וגם. הברכה מוכנסת למפתח, המפתח נסגר בפקק שעם והמילים שבחרתם מצורפות גם בברכה חיצונית מודפסת. בחרו את הפריט ולאחר מכן תוכלו לבחור את המילים שיוכנסו למפתח. 

    bottom of page