top of page
דוגמה לברכה אישית בתוך מפתח

מילים, משאלות, ברכות וציטוטים

Words & WIshes

דמיינו רגע שקיבלתם מתנה. נכון שתחפשו קודם את הברכה? כי למילים שמישהו כותב יש את הכוח הכי חזק והן אלו שירגשו אותנו לפעמים יותר מהמתנה עצמה. לפעמים נחזור אל הברכה , אל המילים שנכתבו, שוב ושוב ונתרגש מחדש. 
אז אם הגיע הרגע הזה שאנחנו רוצים להגיד משהו שיישאר, להביע את מה שאנחנו מרגישים, נעצור רגע ונבחר את המילים שמתאימות לנו בדיוק,לפעמים במשפטים ארוכים ומלאים ברגש ולפעמים במילים ספורות, אבל תמיד יהיה במילים משהו שיישאר וילווה את מקבל את המתנה.

 

הציטוטים, הברכות או המסרים האישיים שלכם מגולגלים ומוכנסים באהבה לתוך המפתחות.ניתן לבחור את המילים מתוך המבחר הקיים, לכתוב את המילים שלכם או גם וגם .הברכה מוכנסת למפתח, המפתח נסגר בפקק שעם והמילים שבחרתם מצורפות גם בברכה חיצונית מודפסת.


לרגעים המרגשים של החיים, כשאתם מחפשים את המילים הנכונות להגיד, את מה שהלב שלכם רוצה לאחל, אתם מוזמנים לכאן. ​​אתם כותבים לי, אני כותבת עבורכם, מכניסה למפתח והוא בדרך לרגש מישהו...

bottom of page